React, Facebook tarafından geliştirilen kullanıcı ara yüzlerini oluşturmak için kullanılan bir JavaScript kütüphanesidir. Teknik olarak component (element) bazlı, Virtual DOM (Sanal DOM) mimarisini kullanan bir frontend kütüphanesidir.

React

Virtual DOM

Render edilen gerçek DOM’un bir kopyasıdır. State değiştiğinde render edilen DOM’u yeniden oluşturmak yerine bu değişiklik “Sanal DOM” a yansıtılır. Değişen…

Mustafa KAPLAN

Software Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store